Gravvård och gravplats

Så fungerar gravvården i Sverige

Över hela landet, utom i Stockholms och Tranås kommuner, är det Svenska kyrkans församlingar som är huvudmän och ansvarar för begravningsverksamheten. Gravvården regleras av begravningslagen och utöver detta kan det också finnas lokala bestämmelser.

VAL AV PLATS

Begravningsplats

Den avlidne begravs vanligtvis på en begravningsplats. Begravningsplatsen kan vara kommunal eller kyrklig och hanteras av respektive myndighet. Vissa församlingar har egna kyrkogårdar där medlemmar kan bli begravda. De flesta begravningsplatserna i Sverige är dock allmänna och möjliga (i mån av plats) för alla som är folkbokförda i Sverige.

Gravplats
När en person dör måste en gravplats väljas. Det finns olika typer av gravplatser t ex kistgravar, urngravar, askgravplatser och minneslundar. Man kan också spridas över vatten. Det är vanligt att man gör ett specifikt val, men det finns också möjlighet till så kallad allmän grav, där gravplatsen tilldelas av begravningsmyndigheten.

Det är huvudmannen för begravningsverksamheten som informerar om var det finns lediga gravplatser och som ställer gravplatsen till förfogande. Här i Sverige är det vanligt att anlita en begravningsbyrå när det gäller praktiska frågor om gravplatsen.

GRAVRÄTT

Gravrättsinnehavare

Den som har gravrätten har ansvar för gravplatsen och att den underhålls. Det kan vara den avlidnes familj eller någon annan person som har rättigheterna. Gravrättsinnehavaren har antingen full eller begränsad gravrätt beroende på vilket slags grav det är.

Full gravrätt gäller vanligen kistgravplats eller urngravplats. Begränsad gravrätt gäller framförallt askgravplats och kolumbarium. För askgravlundar och minneslundar finns det ingen gravrättsinnehavare.

Full gravrätt medför större ansvar och där kan gravrättsinnehavaren också bestämma t ex hur gravstenen ska se ut.

Begränsad gravrätt medför mindre ansvar
Om du är gravrättsinnehavare till en gravplats med begränsad gravrätt bestämmer du vem som får gravsättas där. Du har däremot inte rätt att bestämma hur gravanordningen ska se ut eller hur gravplatsen ska utsmyckas och ordnas. Det beslutar huvudmannen om.

Gravbrevet innehåller viktiga uppgifter
En gravrättsinnehavare får ett gravbrev som bland annat innehåller uppgifter om vilken gravplats det gäller, vem som är gravrättsinnehavare, hur lång tid gravrätten gäller.

En man tittar ut gneom fönstret
ANSVAR

Delat ansvar för gravstenen

Gravrättsinnehavaren, huvudmannen och gravstensfirman tar alla ett ansvar för gravstenen.

Gravrättsinnehavarens ansvar:
Se till att gravstenen är korrekt monterad.

Huvudmannens ansvar:
 
Utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på. Godkänna gravrättsinnehavarens gravstensritning (visar hur gravstenen ska se ut) utifrån hur gravkvarteret är utformat. Gravstenen ska inte heller strida mot god gravkultur.

Gravstensfirmans ansvar:
Se till att stenen monteras säkert.

Kontakta de ansvariga om du är missnöjd
Om du som är gravrättsinnehavare är missnöjd med monteringen av en gravsten, kan du kontakta stenfirman. Om du är missnöjd med ett beslut om gravstenen, kan du kontakta begravningshuvudmannen eller överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

Kyrkogård - Gravskötsel och gravvård
Skötsel

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om gravplatsen vanvårdas kan huvudmannen ta ifrån gravrättsinnehavaren gravrätten. Då går gravrätten tillbaka till huvudmannen.

Du kan sköta gravplatsen själv, använda huvudmannens tjänster eller via begravningsbyrån få kontakt med en extern leverantör av tjänsten. Inom Klarahill arbetar många av våra begravningsbyråer t ex med företaget Memodo.

SÄKERHET OCH RIKTLINJER

Gravstenar – montering och kontroll

En gravsten måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda. Minst vart femte år kontrollerar därför huvudmannen gravstenarna på en gravplats.

Om en gravsten utgör en risk, blir gravrättsinnehavaren informerad om det. Gravrättsinnehavaren måste åtgärda gravstenen, eftersom det är hens egendom. Under tiden kan huvudmannen lägga gravstenen ned. Vid behov är det viktigt att gravstenen monteras om, annars riskerar den att bedömas som vanvårdad.

Gravskick och gravstenar

Utseendet på gravplatsen regleras av begravningslagen och de lokala föreskrifterna. Det finns allmänna riktlinjer för gravstenar och andra gravdekorationer. Det är vanligt att det krävs tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen för att sätta upp en gravsten.

Gravsten med hjärta
Kontakt

Fråga oss

Känner du dig osäker i frågorna kring gravplats och gravsten är du varmt välkommen att fråga oss på begravningsbyrån. 

Memodo

Behöver du hjälp med gravskötsel?

Genom vårt samarbete med Memodo har du möjligheten att prenumerera på professionell gravskötsel.
Memodo erbjuder gravskötsel på vissa orter, kontakta oss för att ta reda på om Memodo finns på din ort.

Kontakta oss